Avslutad "Icons" av Alberto Ramirez LEG. 12-21 nov 2021