ANVÄNDNINGSVILLKOR

Rättsligt meddelande

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
- Vi samlar in information från dig när du registrerar på vår webbplats, lägger en beställning eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
- När du registrerar dig på vår webbplats frågar vi efter ditt namn och e-post. Efter en transaktion kommer din privata information (betalkort, personnummer, kontonummer, etc.) inte att lagras på våra servrar, utan hos säkerhetscertifierade leverantörer.
VAD ANVÄNDER VI DIN INFORMATION TILL?
All information vi samlar in från dig kan komma att användas på något eller några av följande sätt:
– Till att skicka inbjudningar till våra utställningar och event
– Till att genomföra transaktioner.
– Till att skicka ut information samt nyhetsbrev
Vi behandlar inte fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och vi lagrar inga uppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen.
UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PARTER

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till någoin tredje part. 
DINA RÄTTIGHETER
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt till vissa saker när det gäller behandlingen.
Du har bland annat rätt att få
- bekräftelse och kopia på vilka personuppgifter som behandlas
- felaktiga uppgifter rättade
- dina personuppgifter överförda till annan
- behandlingen begränsad i vissa fall
- dina uppgifter raderade i vissa fall
För personuppgifter som används för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst motsätta dig sådan behandling. I så fall ska behandlingen upphöra.
Har du några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy så är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Vänliga hälsningar
Michael Lindblom
Co-Founder / Senior Art Advisor
Galleri Scandinavia
Michael@galleriscandinavia.se

Materialet på den här webbplatsen (”webbplatsen”) tillhandahålls av Galleri Scandinavia Stockholm AB, som en tjänst till företagets kunder, och ska endast användas i informationssyfte.

Enstaka kopior får laddas ned i enlighet med de villkor som anges nedan. Genom att ladda ned material från denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen eller ladda ned material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Galleri Scandinavia AB, dess dotterbolag, närstående bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Galleri Scandinavia ABs varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i detta rättsliga meddelande eller med Galleri Scandinavias skriftliga förhandsgodkännande.

All användning av Galleri Scandinavias varumärken i annonsering och marknadsföring av Galleri Scandinavias produkter kräver ett formellt medgivande. Begränsad användning/tillstånd att ladda ned ett exemplar

Allt innehåll på denna webbplats, till exempel text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och programvara, ägs av Galleri Scandinavia eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Obehörig användning eller distribution av materialet på denna webbplats kan strida mot lagstiftningen om upphovsrätt och varumärken och/eller andra lagar och resultera i civil- och straffrättsliga påföljder. Den här webbplatsen eller delar av den får inte återges, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiell användning såvida Galleri Scandinavia inte gett sitt uttryckliga godkännande därtill. Du får ladda ned en kopia av informationen på Galleri Scandinavias webbplatser på en enda dator för eget personligt, icke-kommersiellt bruk, såvida inte Galleri Scandinavia skriftligen gett sitt specifika godkännande att göra på något annat sätt.

Du får aldrig ändra, använda eller överföra information för kommersiella syften. Inte heller får du ta bort upphovsrättliga eller andra äganderättsliga meddelanden från informationen. Du samtycker till att förhindra all obehörig kopiering av materialet samt att (om tillämpligt) säkerställa att alla medarbetare i din organisation rättar sig efter dessa begränsningar.

Galleri Scandinavia beviljar inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter. Friskrivning från garantier Informationen häri tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon uttryckt eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst syfte. I de fall där Galleri Scandinavia länkar till en webbplats som tillhör tredje part, sker denna länkning endast för användarnas bekvämlighet och Galleri Scandinavia tar inget ansvar för innehållet eller korrektheten hos informationen på en sådan webbplats.

Under inga omständigheter skall Galleri Scandinavia vara ansvarigt för några skador inklusive, men utan begränsning, skadestånd på grund av förlorad vinst, avbruten affärsverksamhet eller förlorad information som har orsakats av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om Galleri Scandinavia har informerats om risken för sådana skador. Galleri Scandinavia lämnar heller inte någon garanti för korrektheten och fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas i den här informationen. Galleri Scandinavia kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i innehållet eller i produkterna som beskrivs. Galleri Scandinavia förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material som finns på webbplatsen. Material från användare Allt material, all information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till den här webbplatsen (”kommunikationen”) kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, fullständigt möjlig att vidarelicensera och utan äganderätt. Galleri Scandinavia har inga skyldigheter gällande kommunikationen. Galleri Scandinavia kan visa, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda kommunikationen, tillsammans med alla data, bilder, ljud, text och andra objekt som kommunikationen består av, för alla kommersiella och icke-kommersiella syften. I de fall du skickar personuppgifter till den här webbplatsen eller på annat sätt till Galleri Scandinavia, samtycker du härmed till Galleri Scandinavias användande av sådana data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Galleri Scandinavias produkter och tjänster, inklusive en rätt att överföra informationen till andra länder och lägga ut information på Internet.

Galleri Scandinavia är enligt svensk lagstiftning ansvarigt för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta Galleri Scandinavia angående inkorrekta data eller andra frågor som har med personuppgifter att göra.

Övrigt

Galleri Scandinavia kan när som helst revidera dessa användningsvillkor genom att uppdatera informationen i dem. Galleri Scandinavia förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan förvarning, (1) ändra detta rättsliga meddelande, (2) övervaka och ta bort information och (3) spärra åtkomsten till denna webbplats. Om något villkor, förhållande eller någon bestämmelse i detta rättsliga meddelande befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, påverkas eller försämras inte giltigheten eller möjligheten att verkställa de andra villkoren, förhållandena och bestämmelserna på något sätt.