ANVÄNDNINGSVILLKOR

Rättsligt meddelande

Materialet på den här webbplatsen (”webbplatsen”) tillhandahålls av Galleri Scandinavia Stockholm AB, som en tjänst till företagets kunder, och ska endast användas i informationssyfte.

Enstaka kopior får laddas ned i enlighet med de villkor som anges nedan. Genom att ladda ned material från denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen eller ladda ned material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Galleri Scandinavia AB, dess dotterbolag, närstående bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Galleri Scandinavia ABs varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i detta rättsliga meddelande eller med Galleri Scandinavias skriftliga förhandsgodkännande.

All användning av Galleri Scandinavias varumärken i annonsering och marknadsföring av Galleri Scandinavias produkter kräver ett formellt medgivande. Begränsad användning/tillstånd att ladda ned ett exemplar

Allt innehåll på denna webbplats, till exempel text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och programvara, ägs av Galleri Scandinavia eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Obehörig användning eller distribution av materialet på denna webbplats kan strida mot lagstiftningen om upphovsrätt och varumärken och/eller andra lagar och resultera i civil- och straffrättsliga påföljder. Den här webbplatsen eller delar av den får inte återges, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiell användning såvida Galleri Scandinavia inte gett sitt uttryckliga godkännande därtill. Du får ladda ned en kopia av informationen på Galleri Scandinavias webbplatser på en enda dator för eget personligt, icke-kommersiellt bruk, såvida inte Galleri Scandinavia skriftligen gett sitt specifika godkännande att göra på något annat sätt.

Du får aldrig ändra, använda eller överföra information för kommersiella syften. Inte heller får du ta bort upphovsrättliga eller andra äganderättsliga meddelanden från informationen. Du samtycker till att förhindra all obehörig kopiering av materialet samt att (om tillämpligt) säkerställa att alla medarbetare i din organisation rättar sig efter dessa begränsningar.

Galleri Scandinavia beviljar inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter till patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter. Friskrivning från garantier Informationen häri tillhandahålls ”i befintligt skick”, utan någon uttryckt eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst syfte. I de fall där Galleri Scandinavia länkar till en webbplats som tillhör tredje part, sker denna länkning endast för användarnas bekvämlighet och Galleri Scandinavia tar inget ansvar för innehållet eller korrektheten hos informationen på en sådan webbplats.

Under inga omständigheter skall Galleri Scandinavia vara ansvarigt för några skador inklusive, men utan begränsning, skadestånd på grund av förlorad vinst, avbruten affärsverksamhet eller förlorad information som har orsakats av användning av eller oförmåga att använda informationen, även om Galleri Scandinavia har informerats om risken för sådana skador. Galleri Scandinavia lämnar heller inte någon garanti för korrektheten och fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som kan finnas i den här informationen. Galleri Scandinavia kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i innehållet eller i produkterna som beskrivs. Galleri Scandinavia förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material som finns på webbplatsen. Material från användare Allt material, all information eller annan kommunikation som du överför eller skickar till den här webbplatsen (”kommunikationen”) kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, fullständigt möjlig att vidarelicensera och utan äganderätt. Galleri Scandinavia har inga skyldigheter gällande kommunikationen. Galleri Scandinavia kan visa, kopiera, distribuera, införliva och/eller på annat sätt använda kommunikationen, tillsammans med alla data, bilder, ljud, text och andra objekt som kommunikationen består av, för alla kommersiella och icke-kommersiella syften. I de fall du skickar personuppgifter till den här webbplatsen eller på annat sätt till Galleri Scandinavia, samtycker du härmed till Galleri Scandinavias användande av sådana data i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Galleri Scandinavias produkter och tjänster, inklusive en rätt att överföra informationen till andra länder och lägga ut information på Internet.

Galleri Scandinavia är enligt svensk lagstiftning ansvarigt för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta Galleri Scandinavia angående inkorrekta data eller andra frågor som har med personuppgifter att göra.

Övrigt

Galleri Scandinavia kan när som helst revidera dessa användningsvillkor genom att uppdatera informationen i dem. Galleri Scandinavia förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan förvarning, (1) ändra detta rättsliga meddelande, (2) övervaka och ta bort information och (3) spärra åtkomsten till denna webbplats. Om något villkor, förhållande eller någon bestämmelse i detta rättsliga meddelande befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, påverkas eller försämras inte giltigheten eller möjligheten att verkställa de andra villkoren, förhållandena och bestämmelserna på något sätt.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Policy för behandling av personuppgifter Galleri Scandinavia AB har som mål att alla personer vars personuppgifter behandlas av Galleri Scandinavia alltid ska kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att hans/hennes personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. Galleri Scandinavia följer tillämplig nationell personuppgiftslagstiftning som reglerar insamling och användning av data som är kopplade till individer (personuppgifter), till exempel Personuppgiftslagen 1998:204. Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser för behandling av personuppgifter och är tillämplig på de flesta aktiviteter som Galleri Scandinavia ägnar sig åt. Information Personuppgifter, inklusive data som namn och adresser, som du lämnar till Galleri Scandinavia behandlas både manuellt och med hjälp av datorer. De personuppgifter som du lämnar behandlas i syfte att tillhandahålla den information och de tjänster som du begär samt för uppföljning av marknadsföring och försäljning/produktutveckling. Galleri Scandinavia kan komma att lämna ut ditt namn, din e-postadress och/eller postadress till tredje part, såsom partner eller distributörer av våra produkter i syfte att tillgodose din begäran. De tillhandahåller, å våra vägnar, den information eller de produkter som du har visat intresse för. Personuppgifter som lämnas av dig kan överflyttas till affärspartner i andra länder både inom och utanför Europeiska unionen. Enligt personuppgiftslagen har du rätt till åtkomst och rättelser i fråga om dina personuppgifter. Galleri Scandinavia följer sådana rättigheter så långt det är möjligt, för att uppfylla alla våra juridiska förpliktelser. Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspraxisen eller innehållet på sådana webbplatser. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Cookies används för att ge användaren tillgång till funktioner som att beställa informationsmaterial och välja språk. Om du inte accepterar att cookies används måste du avstå från att använda webbplatsen. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter får du mer än gärna kontakta oss.

Credits Concept and production:

This Online store was created using Prestashop Shopping Cart Software,check out PrestaShop's ecommerce blog for news and advices about selling online and running your ecommerce website.